Zoznam uznesení zo dňa 2. decembra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
k návrhu na zmenu úlohy D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000
k Návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k návrhu Štatútu Ústrednej povodňovej komisie a zloženie Ústrednej povodňovej komisie
k návrhu na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 vyplývajúcej pre Ministerstvo zdravotníctva SR z rezortných úloh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 403 z 8. júla 2015
k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Memoranda o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality
k Návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave, vrátane časového harmonogramu
k Návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy
k informácii o žalobe Slovenskej republiky proti rozhodnutiu Rady o povinnom prerozdelení niektorých žiadateľov o medzinárodnú ochranu z Grécka a Talianska medzi iné členské štáty vrátane Slovenska
k návrhu na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD)