Zoznam uznesení zo dňa 25. novembra 2015

k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik, Pliešovce, odštepný závod Kežmarok
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na rozšírený samit predsedov vlád krajín V4 + prezidentky Kórejskej republiky (Česká republika, 3. 12. 2015
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015
k návrhu zásad postupu delegácie Slovenskej republiky na 10. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Nairobi, Keňa, 15. - 18. decembra 2015
k vzdaniu sa funkcie vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru SR a návrh na vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru SR
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre CEMM THOME SK, spol. s r. o., so sídlom Budovateľská 38, 080 01 Prešov
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu zabezpečenia procesu predkladania, spracovávania a vybavovania elektronických hromadných žiadostí
k návrhu na doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
k Hodnotiacej správe z finančného, daňového a právneho due diligence Národný futbalový štadión, a. s.
k Legislatívnemu zámeru opatrení v oblasti boja proti terorizmu
k Informácii o príprave technických a personálnych opatrení v oblasti boja proti terorizmu
k návrhu na aktualizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 397 z 8. júla 2015 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015 a č. 585 z 28. októbra 2015