Zoznam uznesení zo dňa 18. novembra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie súčasného a vymenovanie nového splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky vzdelávania, vedy, športu a mládeže
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Gelnica, Komárno, Prešov, Liptovský Mikuláš, Sabinov a Námestovo
k Návrhu na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2015
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 - predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
k Zdôvodneniu výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie
k Informácii o posúdení možnosti navýšenia majetkovej účasti štátu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1702) a vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1703) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade SR
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov