Zoznam uznesení zo dňa 11. novembra 2015

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. (tlač 1773)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1689)
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634)
k Prvej monitorovacej správe o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020
k návrhu na zmenu znenia úlohy č. 5 v mesiaci marec v Pláne práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a zrušenie úlohy v bode D.2. uznesenia vlády SR č. 606/2012
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2015
k návrhu účasti delegácie SR na 7. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, v Budapešti, Maďarsko, 17. november 2015
k návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu na podpis Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Núdzový zverenecký fond Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike a na príspevok Slovenskej republiky do zvereneckého fondu