Zoznam uznesení zo dňa 21. októbra 2015

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (tlač 1792)
k Informácii o podpore aktivít mimovládnych organizácií pri humanitárnej a integračnej podpore utečencom predložených iniciátormi petície Výzva k ľudskosti
k Ďalšiemu postupu vo vzťahu k dvom uzneseniam Všeobecného súdu
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 29. valnom zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v dňoch 23. novembra - 2. decembra 2015 v Londýne
ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 - 2020
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (tlač 1753)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste
k návrhu na získanie štatútu pozorovateľa v Tichomorskej aliancii pre Slovenskú republiku
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2015
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanej v Dubaji, Spojené arabské emiráty, v dňoch 1. - 5. novembra 2015
k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto
k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto