Zoznam uznesení zo dňa 7. októbra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu, resp. iné zahraničnopolitické otázky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k Národnej politike pre elektronické komunikácie do roku 2020
k Správe o súčasnom stave skalného brala v obci Strečno
k Správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 - 2014
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2015
k Návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu Národného transplantačného programu na roky 2014 – 2018, s výhľadom do roku 2022
k návrhu Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k Návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2016 až 2018
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2016 až 2018
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018
k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2016
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016
k návrhu na vymenovanie plk. Mgr. Milana Lučanského, 1. viceprezidenta Policajného zboru, plk. JUDr. Ľubomíra Ábela, viceprezidenta Policajného zboru, plk. Ing. Ivana Ševčíka, generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR do hodnosti generála
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2016 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba