Zoznam uznesení zo dňa 23. septembra 2015

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Nemak Slovakia s. r. o., so sídlom Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Konfektion E – SK, s. r. o., so sídlom Jilemnického 5, 080 01 Prešov
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SISME SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Ul. Sušiny 162/5, 990 01 Malý Krtíš
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ