Zoznam uznesení zo dňa 16. septembra 2015

k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a zmien Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
k zabezpečeniu prípravy a účasti reprezentantov SR na Hrách XXXI. olympiády a XV. paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie SR na 10. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Nairobi, Keňa, v dňoch 15. – 18. decembra 2015
k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony