Zoznam uznesení zo dňa 2. septembra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny
k návrhu na vymenovanie zapisovateľa Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Správe o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie
k Návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na činnosti spojené s presťahovaním Stálej delegácie SR pri NATO v Bruseli
k návrhu na zmenu úlohy A.5. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 229 zo 14. mája 2014
k Národnému akčnému plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 583 z 24. októbra 2012 k materiálu Voda ako strategická surovina štátu a návrh na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´15 (Ženeva, 2. - 27. november 2015)
k návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu pre programové obdobie 2014 – 2020
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015
k Správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2014
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014
k návrhu na zmenu prílohy k uzneseniu vlády SR č. 247 z 13. mája 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a vybraných problémov Trnavského samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k Návrhu ďalšieho postupu Slovenskej republiky na riešenie migračnej krízy
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom summite predsedov vlád krajín V4 (Česká republika, 4. 9. 2015)
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky po lehote splatnosti voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom - VYHRADENÉ