Zoznam uznesení zo dňa 8. júla 2015

k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k Podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia
k návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi obrany
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2014
k návrhu zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
k návrhu zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie ministra hospodárstva vykonávaním právnych úkonov voči predsedovi výkonného výboru Fondu národného majetku SR
k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 - 2016
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie Zastupiteľského úradu SR v Bagdade a v Damasku a zriadenie Zastupiteľského úradu SR v Bejrúte
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2015
k Plánu obnovy relevantných budov
k Návrhu Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v Slovenskej republike
k Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2014 - 2015
k Metodickému pokynu Centrálneho koordinačného orgánu k zberu údajov do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 14. - 18. septembra 2015
k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 11. - 22. mája 2015 vo Viedni
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
k návrhu Koncepcie stabilizácie a modernizácie súdnictva
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o na splatenie existujúcich úverov za účelom zániku záložného práva vo vzťahu k bankovej inštitúcii
k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom Vybudovanie strategického parku
k Informácii o aktuálnom stave predaja akcií spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. vlastnených spoločnosťou Enel SpA
k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky