Zoznam uznesení zo dňa 1. júla 2015

k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007 Slovenskou republikou
k návrhu na pristúpenie k Nagojskému protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Medziamerickému dohovoru o výkone trestných rozsudkov v cudzine z 9. júna 1993
k návrhu zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k vzdaniu sa funkcie tajomníčky Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a k návrhu na vymenovanie tajomníčky Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2014
k návrhu na zrušenie úlohy č. B.9. z uznesenia vlády SR č. 107 z 12. marca 2014
k Návrhu na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k Správe za rok 2014 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2016
k Návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2015
k Východiskám 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
k návrhu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2014
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Hospodárskym a sociálnym výborom Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na poskytnutie stimulov na výskum a vývoj pre spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., Bratislava