Zoznam uznesení zo dňa 17. júna 2015

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
k Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úloh C.5., C.6. a C.9. z uznesenia vlády SR č. 191 z 23. apríla 2014 k návrhu Koncepcie rozvoja kapitálového trhu
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 25. - 26. júna 2015 v Bruseli
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 - 2020
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2014 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2014
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky