Zoznam uznesení zo dňa 3. júna 2015

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014
k Analytickému vyhodnoteniu výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014
k Návrhu 1. modifikácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
k Správe o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.
k Správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015
k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe
k Návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi
k správe o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrhu aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018
k návrhu na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii