Zoznam uznesení zo dňa 18. mája 2015

k Správe o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013