Zoznam uznesení zo dňa 20. mája 2015

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Čiernej Hory vedenej predsedom vlády Čiernej Hory Milom Djukanovićom v Slovenskej republike v dňoch 21. - 22. júna 2015
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Prahe 19. februára 1986 a uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením č. 47/1986 Zb.
k návrhu poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1259)
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2015
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2014
k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2014
k návrhu na určenie funkčného platu predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR
k Správe o výsledku prevzatia a prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo - VYHRADENÉ