Zoznam uznesení zo dňa 29. apríla 2015

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady
k návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018
k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2014
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2015
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2014
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k Aktualizácii personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu na uzavretie Memoranda o partnerstve týkajúceho sa Národnej frankofónnej iniciatívy (2015 - 2018) v rámci programu Francúzsky jazyk v medzinárodných vzťahoch
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2015
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre Nepálsku federatívnu demokratickú republiku
k návrhu obmeny viacúčelových vrtuľníkov a spôsobu jej financovania