Zoznam uznesení zo dňa 15. apríla 2015

k návrhu na uzatvorenie Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k informácii o privatizácii Slovenských elektrární a postupe pri vypovedaní Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo
k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu Autorského zákona
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo, Piešťany, Galanta, Levoča, Bratislava, Senica, Trenčín a Kežmarok a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na priebežnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území miest, obcí a okresných úradov v Slovenskej republike
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015
ku Koncepcii ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31. decembru 2014
k Správe o plnení úloh z Koncepcie ochrany pamiatkového fondu za roky 2012 - 2014
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 v kapitole Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 163 z 8. apríla 2015
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty
k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši