Zoznam uznesení zo dňa 8. apríla 2015

k Systému riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
k Správe o priebehu a výsledkoch XIII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru, 8. - 9. 12. 2014 v Kyjeve
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015
k Návrhu účasti delegácie SR na druhom zasadnutí Prípravného výboru konferencie Habitat III 14. až 16. apríla 2015 a 25. zasadnutí Riadiacej rady Programu Organizácie Spojených národov pre bývanie a ľudské sídla UN-HABITAT 17. až 23. apríla 2015 v Nairobi, Keňa
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014
k Správe o plnení úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2012 – 2014
k návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb