Zoznam uznesení zo dňa 1. apríla 2015

k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2014
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015
k Návrhu účasti delegácie SR na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, Ženeva, 4. - 15. máj 2015
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii o revízii Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, 11. - 21. mája 2015, Ženeva, Švajčiarsko
k Štvrtej správe o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach v Slovenskej republike
k Správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2014
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2015
k Analýze kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 - Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s programovým obdobím 2014 - 2020
k návrhu Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
k návrhu Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 142 z 18. februára 2009 a č. 593 z 31. októbra 2012
k návrhu na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutí vydaných na základe uznesenia vlády SR č. 547 z 12. júla 2000
k návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2015
k vyjadreniu vlády Slovenskej republiky k sťažnosti prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD. podanej podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, sp. zn. Rvp 2963/2015-17