Zoznam uznesení zo dňa 18. marca 2015

k Návrhu stratégie ďalšieho členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke a Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
k Národnému plánu riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018
k návrhu Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019
k návrhu na zrušenie Úverového a záručného výboru vlády SR
k štvrtej správe o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2015
k Oceneniu športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014
k Rozvojovému plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2014 v kapitole Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie zástupkyne štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
k návrhu na organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši
k návrhu na vyjadrenie súhlasu so zahájením rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl SR