Zoznam uznesení zo dňa 4. marca 2015

k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
k Mechanizmu pre vybavovanie žiadostí o prístup k dokumentom v držbe orgánov Európskej únie, ktorých pôvodcom je Slovenská republika
k návrhu na vymenovanie člena Rady banky a člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k Návrhu programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania
k návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2015
k Informácii o projekte plynovodu Eastring