Zoznam uznesení zo dňa 21. januára 2015

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jozefa Mikuša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222)
k návrhu Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
k Návrhu orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027
k Programu spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020
k Štatútu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2015
k návrhu Ministerstva životného prostredia SR o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR