Zoznam uznesení zo dňa 14. januára 2015

k Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia Slovenskej republiky v rámci partnerského zisťovania v oblasti transparentnosti a výmeny informácií na daňové účely
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
k návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
k Aktualizovanej správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti
k Zameraniu bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2014 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2015
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie
k aktivitám na posilnenie fungovania Slovenskej republiky ako právneho štátu
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR