Zoznam uznesení zo dňa 7. januára 2015

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2013
k Analýze zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2015
k Akčnému plánu na roky 2015 - 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
ku Koncepcii starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020
k návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020
k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
k aktualizácii Koncepcie geoparkov SR
k Návrhu na implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES v Slovenskej republike
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike
k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015
k návrhu na zrušenie úlohy C.9. uznesenia vlády SR č. 736 z 18. decembra 2013