Zoznam uznesení zo dňa 17. decembra 2014

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k Pravidlám zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
k návrhu na zmenu členov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Zameraniu zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2012 a návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2012
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2013 a návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013
k návrhu zákona - Civilný mimosporový poriadok
k návrhu zákona - Civilný sporový poriadok
k návrhu zákona - Správny súdny poriadok
k návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzatvorenie Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu spôsobu plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1441 z 3. decembra 2014
k návrhu na doplneniu úloh Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike, schváleného uznesením vlády SR č. 517/2011, o odporúčania Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách v rámci Fázy 3 hodnotení
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2015
k návrhu na odvolanie Martina Senčáka z funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zníženie sumy a zmenu termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Partizánske a Košice a návrhu na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby