Zoznam uznesení zo dňa 10. decembra 2014

k návrhu na uzatvorenie Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte
k návrhu zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na stretnutí predsedov vlád Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy v Belehrade 16. decembra 2014
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013 - 2014 podľa § 7a ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. decembra 2014 v Bruseli
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2014
k Aktualizácii Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR
k Návrh Štatútu splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros
k návrhu na zabezpečenie úloh v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)
k návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na financovanie projektov z oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry
k Návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane
k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počtom hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu ako aj v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestneniu zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2015
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Kežmarok, Nové Mesto nad Váhom a Krupina a návrhu na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov
k návrhu Organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2015
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1326)