Zoznam uznesení zo dňa 26. novembra 2014

k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
ku Koncepcii podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov
k Medzirezortnému programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 z mesiaca máj Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014 a úlohy č. 5 z mesiaca júl Plánu práce vlády SR na rok 2014
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1202)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho a Otta Brixiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1204)
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Tomanovej, Viery Šedivcovej, Evy Hufkovej a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1248)
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Tomanovej, Viery Šedivcovej, Evy Hufkovej a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1249)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
k návrhu na uskutočnenie rozšíreného samitu predsedov vlád krajín V4+prezident Švajčiarskej konfederácie (Bratislava, 9. december 2014)
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2014
k Návrhu integračného zámeru ITMS2014+
k Správe o výsledkoch rokovaní so Svetovou bankou o podmienkach pre prípravu nízko-uhlíkovej stratégie rozvoja SR