Zoznam uznesení zo dňa 20. novembra 2014

k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2013
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
ku Koncepcii revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku
k Návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
k Návrhu na zmenu a doplnenie návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020, schváleného uznesením vlády SR č. 378 z 10. júla 2013
k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2014
k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
k Návrhu účasti delegácie SR na 20. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 10. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Lima, Peru, 1. – 12. december 2014
k Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020
k návrhu kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 530 z 22. októbra 2014 k Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave
k Zdôvodneniu výšky dlhu a návrhu opatrení na jeho zníženie
k návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska
k návrhu na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Piešťanoch
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača a signatára kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov