Zoznam uznesení zo dňa 5. novembra 2014

k návrhu na vydanie súhlasu vlády na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva vnútra SR
k Návrhu Energetickej politiky SR
ku Koncepcii rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 - 2020
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na spôsob plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1191 z 10. júna 2014 (tlač 894)
k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.0
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2014
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky
k návrhu ďaľšieho postupu v súvislosti s ochranou finančných záujmov Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie SR na 10. stretnutí Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 26. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu v Paríži, Francúzsko, 17. až 21. novembra 2014
k návrhu na účasť delegácie SR na 8. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ženeve, Švajčiarsko, 3. až 5. decembra 2014
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
Správa o prijatých opatreniach vo veci prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo - VYHRADENÉ