Zoznam uznesení zo dňa 29. októbra 2014

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Ľubotice
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2014
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k Návrhu Opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení
k Výstavbe úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – návrhu na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu jadrového dozoru SR
k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR