Zoznam uznesení zo dňa 22. októbra 2014

k návrhu poslankyne Národnej rady SR Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Piešťany, Kežmarok, Tvrdošín, Námestovo, Poprad, Trnava, Galanta a dotáciu na dokončenie mostného objektu v obci Bukovce – okres Stropkov
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2014
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR za 1. polrok 2014
k návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého vládou do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave
k návrhu na poverenie ministra hospodárstva vykonávaním právnych úkonov voči predsedovi Výkonného výboru Fondu národného majetku SR
k návrhu na obstaranie taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan