Zoznam uznesení zo dňa 15. októbra 2014

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
k Návrhu Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
k Vyhláseniu Roka Ľudovíta Štúra 2015, návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
k Analýze dopadov sankcií Ruskej federácie na slovenský poľnohospodársky a potravinársky sektor a návrh opatrení na ich zmiernenie
k Návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. generálnej konferencii pre váhy a miery vo Versailles 18. až 20. novembra 2014
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 1269)
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
k Návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2015 až 2017
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2015 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2015 a rozpočtovému výhľadu na roky 2016 a 2017
k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2015 až 2017
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2015 - 2017
k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2015
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 23. a 24. októbra 2014 v Bruseli
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2014
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva kultúry SR
k Návrhu na zmenu názvu úlohy B.84. z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013 a úlohy z uznesenia vlády SR č. 195 z 23. apríla 2014 uvedenej v prílohe č. 2 materiálu Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014 (úloha č. 166)
k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015
Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2015 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba