Zoznam uznesení zo dňa 24. septembra 2014

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 17. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA
k Stanovisku vlády SR k sťažnosti č. 66/2014 proti SR podanej Výboru na odstránenie diskriminácie žien
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2014
k návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu Dodatku č. 4 k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2015 - 2017
k návrhu Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
ku Koncepcii informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov