Zoznam uznesení zo dňa 17. septembra 2014

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
k Rozpočtu výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu na podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o krátkodobých stážach expertov vlády SR v OECD
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 11 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014
k Správe o stave rokovaní s Maďarskom o implementácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Banskej Bystrici
k Návrhu účasti delegácie SR na siedmom stretnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, 29. septembra – 3. októbra 2014 a na dvanástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 6. – 17. októbra 2014 v Pyeongchangu, Kórejská republika
k Návrhu účasti delegácie SR na štvrtom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, 23. – 26. septembra 2014 v Mikulove, Česká republika
k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020
k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020
k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020
k návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o darovaní vojenského materiálu