Zoznam uznesení zo dňa 10. septembra 2014

k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k návrhu Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020
k Správe o posudzovaní východiskovej správy SR k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní Výboru pre práva dieťaťa
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR za rok 2013
k Stanovisku vlády SR k sťažnosti č. 56/2014 proti SR podanej Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014
k návrhu na uzavretie Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu Odpovede vlády Slovenskej republiky na Správu pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) 24. septembra až 3. októbra 2013
k návrhu na vymenovanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky