Zoznam uznesení zo dňa 3. septembra 2014

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014
k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013
k Správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2013
k Návrhu Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014