Zoznam uznesení zo dňa 27. augusta 2014

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1057)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
k návrhu dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
k návrhu Dohody o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2014 - 2024
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 30. augusta 2014 v Bruseli
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569 z 20. júna 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave, rozhodnutie vlády SR č. 686 z 18. júla 2001 o privatizácii podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Žiline, rozhodnutie vlády SR č. 645 z 11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Košiciach, rozhodnutie vlády SR č. 317 z 11. apríla 2001 o privatizácii podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik so sídlom v Bratislave a rozhodnutie vlády SR č. 134 zo 16. februára 2005 o naložení s časťou majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 v kapitole Národného bezpečnostného úradu
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Jána Senka, Emílie Müllerovej a Michala Bagačku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša, Magdy Košútovej a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (tlač 794)
k návrhu na ratifikáciu Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
k návrhu programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 69. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2014
k Návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s ochranou finančných záujmov Slovenskej republiky
k Správe o aktuálnom stave prevádzkových vzťahov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky