Zoznam uznesení zo dňa 9. júla 2014

k Návrhu správy o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013
k Návrhu piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie rokov 2008 - 2013)
k Návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013
k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov PP´14 (Busan, Kórejská republika, 20. 10. až 7. 11. 2014)
k Analýze potrieb finančného zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrhu harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2014 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2014
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni 22. až 26. septembra 2014
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2014
k Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike
k Rozvojovému programu priorít verejných prác na roky 2015 až 2017
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 v kapitole Ministerstva kultúry SR
k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k Správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 na mesiac apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
k Správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2013 a návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2015
k Štatútu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 16. júla 2014 v Bruseli
k Realizácii auditu konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy Slovenskej republiky zostavenej za roky 2013, 2014 a 2015
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na projekty realizované na území mesta Košice
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bardejove
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu poverenia vyjednávača a signatára kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k Návrhu na ďalšie fungovanie akciových spoločností v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v oblasti obranného priemyslu - VYHRADENÉ