Zoznam uznesení zo dňa 2. júla 2014

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2014
k Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR
k Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
k Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Lučenci