Zoznam uznesení zo dňa 25. júna 2014

k Zámeru - Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 26. a 27. júna 2014 v Bruseli
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci júl z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu účasti delegácie SR na 23. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 25. až 28. novembra 2014)
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku a Ľubice Roškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 987)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2014
k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2014
k návrhu na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Liptovskom Mikuláši
k návrhu na udelenie súhlasu so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia objektov a signálno - bezpečnostnej techniky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre HYDAC Electronic, s. r. o., so sídlom Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SLOVAKTUAL s. r. o., so sídlom Pravenec 272, 972 16 Pravenec
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre LEONI Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Soblahovská 2050, Trenčín 911 01
k Programu spolupráce Stredná Európa 2020
k Návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre TREVES Slovakia, s. r. o., so sídlom Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Holcim Business Services s. r. o., so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice