Zoznam uznesení zo dňa 18. júna 2014

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014
k Štatútu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k Návrhu na zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 v súvislosti s rozšírením špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 (zmena rozpočtu č. 2)
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky