Zoznam uznesení zo dňa 11. júna 2014

k Správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2013
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu na jeho aktualizáciu
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
ku Koncepcii na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča za člena Európskej komisie
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo a Tvrdošín
k návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014)
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014
k Návrhu na podpísanie Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení
k Správe o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013
k Návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014
Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave - Súhrnná správa