Zoznam uznesení zo dňa 4. júna 2014

k návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2013
k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2013
k Analytickému vyhodnoteniu výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2013
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ (zámena majetku Detskej historickej železnice Alpinka za pozemky vo vlastníctve mesta Košice)
k Návrhu Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár
k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013
k Zámeru zriadenia stáleho Situačného centra SR pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete
k Návrhu Programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4) na obdobie 1. júl 2014 až 30. jún 2015
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k Správe o mimoriadnej udalosti v súvislosti so živelnou pohromou spôsobenou vetrovou smršťou Žofia z 15. mája 2014
k Návrhu účasti delegácie SR na 1. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23. - 27. júna 2014, Nairobi, Keňa