Zoznam uznesení zo dňa 28. mája 2014

k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 91 z 26. februára 2014 k oceneniu športovcov - reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci júl z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014
k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013 podľa článku 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2013
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2013
k Politike, zásadám a stratégii ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014
k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014 - 2020)
k Návrhu účasti delegácie SR na 5. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a 2. zasadnutí zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (Protokol PRTR) v Maastrichte, Holandsko, 30. jún - 4. júl 2014
k Návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 14