Zoznam uznesení zo dňa 21. mája 2014

k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky
k Príprave návrhu na reštrukturalizáciu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 (PAL PROT 2002) a návrhu na vykonanie vyhlásenia a výhrad Slovenskej republiky k PAL protokolu 2002
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej, Pavla Abrhana, Martina Fronca a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 913)
k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ 27. mája 2014 v Bruseli
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2014
k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe
k Správe o posudzovaní Východiskovej správy Slovenskej republiky k Opčnému protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrhu subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre práva dieťaťa
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 232 zo 14. mája 2014 k Integrovanému regionálnemu operačnému programu 2014 - 2020
k Správe o priebehu a výsledkoch 6. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného 24. marca až 4. apríla 2014 vo Viedni