Zoznam uznesení zo dňa 14. mája 2014

k návrhu na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím z 20. decembra 2006 Slovenskou republikou
k návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2014
k návrhu na zapojenie Slovenskej republiky do Fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie
k Návrhu Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k Východiskám stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
k Návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
k Návrhu na uzavretie Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
k Návrhu operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 - 2020
k Návrhu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020
k Návrhu operačného programu Výskum a inovácie
k Návrhu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020
k Návrhu operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020
k návrhu na schválenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
k návrhu Hodnotenia bezpečnostnej situácie
k Návrhu koncepcie rozvoja Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky