Zoznam uznesení zo dňa 30. apríla 2014

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
k Návrhu účasti delegácie SR na šiestom stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu a zároveň druhom stretnutí strán Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení v Ženeve, Švajčiarsko, 2. - 5. júna 2014
k Hodnotiacej správe o 10 rokoch členstva SR v EÚ
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2014
k Správe o spoluorganizovaní 27. svetovej zimnej univerziády 2015 - Granada - Štrbské Pleso - Osrblie
k návrhu na zmenu úlohy A.2. uznesenia vlády SR č. 1023 zo 6. decembra 2006
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 103. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 12. júna 2014 v Ženeve
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k Návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2013
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR do vyššej generálskej hodnosti
k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) a návrhu vyhlásenia Slovenskej republiky k dohode SMGS
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Trnava a k návrhu na vymenovanie prednostky Okresného úradu Trnava