Zoznam uznesení zo dňa 23. apríla 2014

k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2013
k Návrhu Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku
k návrhu na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
k návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu Koncepcie rozvoja kapitálového trhu
k Návrhu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020
k návrhu na odvolanie a vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2014