Zoznam uznesení zo dňa 16. apríla 2014

k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964
k návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2014
k návrhu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
k návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Embraco Slovakia s. r. o., so sídlom Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Unomedical s. r. o., so sídlom Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre INA Kysuce, spol. s r. o., so sídlom Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schaeffler Slovensko, spol. s r. o., so sídlom Dr. Georga Schaefflera, 024 01 Kysucké Nové Mesto
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schindler Dunajská Streda a. s., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Alexandra Nejedlého, prezidenta Hasičského a záchranného zboru do hodnosti generála
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre FLAMEshoes, s. r. o., so sídlom Bardejovská Nová Ves 3092, 085 01 Bardejov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov