Zoznam uznesení zo dňa 9. apríla 2014

k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR
k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu na prijatie delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom - spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Skalici 24. apríla 2014
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2014
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 11 z 9. januára 2008 ku koncepcii Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom v Bratislave a k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici